Hoppa till sidans innehåll

Sunne Ryttarförenings Stadgar

30 JUL 2013 19:30
Här kan ni läsa Sunne Ryttarförenings stadgar. Observera att original stadgarna går att finna på kansliet. Har ni några frågor får ni mer än gärna kontakta någon i styrelsen.
  • Skapad: 30 JUL 2013 19:30

§ 1                Ändamål

Sunne Ryttarförening är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (Ridsportförbundet), och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

 

§ 2                Säte

Föreningen har sitt säte i Sunne

 

§ 3                Medlemskap

Envar väl känd person som anmäler sig till inträde och erlägger medlemsavgift, antages som medlem

 

§ 4                Hedersmedlem

Person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål, kan efter förslag av styrelsen, av årsmötet inväljas såsom hedersmedlem. Sådant beslut skall biträdas av minst 2/3 av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.

 

§ 5                Avgifter

Medlem erlägger årsavgift, var storlek, efter förslag av styrelsen varje år, fastställes av årsmötet.

 

Årsavgiften skall erläggas på sätt som styrelsen fastställer.

 

Av avgiften skall till distriktsorganisationen och till Ridsportförbundet inbetalas så stor del som respektive årsmöte fastställt. Hedersmedlem erlägger ingen årsavgift.

 

§ 6                Utträde och uteslutning

Medlem som under ett helt år trots påminnelser underlåtit att betala sin årsavgift, anses ha utträtt ur föreningen. Medlem som av annan anledning önskar utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, vilken beviljar utträde. Erlagda avgifter återbetalas ej.

 

Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar Ridsportförbundet, distriktets eller föreningens ändamål, eller eljest handlar på sådant sätt att ridsportens anseende skadas. Samma gäller medlem som ej ställer sig stadgarna till efterrättelse eller på något sätt skadat eller skäligen kan befaras komma att skada föreningen eller dess verksamhet.

 

För beslut om uteslutning fodras 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna.

 

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått yttra sig inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).

 

I beslutet om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutes. Beslut om uteslutning skall inom tre dagar från dagen för beslutet till den uteslutne i rekommenderat brev.

 

Beslut gäller inte förrän klagotiden gått ut, eller då beslut överklagats ärendet blivit avgjort.

 

Beslut om uteslutning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

§ 7                Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) och extra allmänt möte samt styrelsen. Styrelsen kan tillsätta kommittéer (motsvarande) för handläggning av särskilda uppgifter. Dessa kommittéer har de befogenheter som styrelsen tilldelar dem.

 

§ 8                Verksamhets – och räkenskapsår

Föreningens verksamhet – och räkenskapsår skall vara kalenderår.

 

§ 9                Stadgetolkning

Föreningens verksamhets bedrivs enligt dessa stadgar samt i tillämpliga delar efter de stadgar som gäller dör distriktet och Ridsportförbundet.

I händelse av tvekan vid dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma vilka ej varit förutsedda i dess stadgar hänskjutes frågan till nästa årsmöte (extra årsmöte) eller avgörs i frågan interimistiskt av styrelsen i trängande fall.

 

§ 10              Stadgeändring och upplösning

Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem.

 

För stadgeändring fodras beslut av ett enhälligt årsmöte (ordinarie eller extra) eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två av varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det enda årsmöte. Ändring av stadgarna skall godkännas av Svenska Ridsportförbundets styrelse eller av utskott till vilket förbundsstyrelsens delegerat denna uppgift.

 

För föreningens upplösning fodras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande möten varav det enda årsmöte- Vidare fodras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är om beslutet ense. I samband med upplösningen beslutar årsmötet hur det skall förfaras med föreningens tillgångar och handlingar. Beslut om upplösning skall tillställas Ridsportförbundet

 

§ 11              Rösträtt

Vid årsmötet samt extra allmänt möte som hålles senast den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst som medlemsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagds minst en månad före mötet.

 

Vid extra allmänt möte som hålles efter den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst, om medlemsavgift för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

 

Hedersmedlem äger yttranderätt samt förslagsrätt i den ordning som sägs i 12 §, men ej rösträtt.

 

Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

 

 

§ 12              Beslut och omröstning vid allmänt möte

Omröstning sker öppet, dock skall frågor som personval ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel icke upptaga fler namn än de antal som ska väljas. Samtliga ärenden utom de i 4 § och 10 § avgöras genom enkel röstövervikt. Vid omröstning som ej avser val, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden som denne är röstberättigad. Är han inte röstberättigad ska lotten avgöra. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

§ 13              Årsmöte

Årsmöte äger rum senast den sista februari. Förhandsmeddelanden om tid och plats för mötet skall utfärdas minst en månad i förväg på sätt styrelsen bestämmer.

 

Kallelse till årsmötet utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen tre veckor före årsmötet. Sådana förslag samt eventuella förslag från styrelsen skall av styrelsen hållas tillgängliga för medlemmarna fr.o.m. 7 dagar före årsmötet. Årsmötet är beslutsfört med det antal medlemmar som infunnits sig.

 

§ 14              Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma

1. Val av ordförande för mötet

2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

3. Upprättande av röstlängd

4. Val av protokolljusterare och rösträknare

5. Fastställande av dagordning

6. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

7. Behandling av verksamhets–och förvaltningsberättelserna samt              fastställande av balansräkning.

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 10. Behandling av ev. sektioners verksamhets – och förvaltnings berättelser samt fastställande av deras balansräkning.

11. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet

12. Val av ordförande för föreningen

13. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

14. Val av ev. sektioner förutom ungdomssektion (se § 24)

15. Anmälan av av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant.

16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

17.Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen. Val på ett år av           sammankallande och ledamöter i valberedningen.

18.Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.

19. Fastställande av årsavgifter

20. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.

 

§ 15.             Extra allmänt möte.

Extra allmänt möte hålles då förhållandena enligt 10 § föreligger, då styrelsen så finner erforderligt, då minst 10% av medlemmarna eller då revisorerna så begär. Styrelsen skall anordna extra allmänt möte senast en månad efter det att ett sådan begäran inkommit. Extra allmänt möte som hålles med anledning av förslag om stadgeändring skall anordnas senast två månader efter det att begäran inkommit.

 

Kallelse skall utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. I kallelsen skall tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet.

 

Vid extra allmänt möte skall förekomma punkterna 1-5 i 14 § samt ärende för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får icke förekomma.

 

§ 16.             Valberedning

valberedningen består av 3 ledamöter jämte 1 suppleant, varav en utses som sammankallande. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t o m nästa årsmöte.

 

Medlem i förening får senast 10 dagar före mötet, vid vilket val förekommer, till den sammankallande i valberedningen inlämnade förslag på kandidater för de befattningar, för vilka val ska ske.

 

Den sammankallande i valberedningen meddelar vid mötet de namnförslag som inkommit för de olika valen samt valberedningens förslag. Ytterligare kandidatnominering kan därefter äga rum. Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen. Även förslag på kandidater till valberedning inges till denna men valberedningen avger detta fall ej eget yttrande.

 

Valberedningens ledamöter har rätt att i egenskap av medlemmar i föreningen, avge förslag på kandidater.

 

§17.              Styrelsen

Styrelsen är då allmänt möte icke är samlat, föreningens beslutande organ.

 

Styrelsen skall bestå av ordförande samt lägst 5 och högst 11 ordinarie ledamöter samt lägst 1 och högst 3 suppleanter. I styrelsen ingår även minst en, av ungdomssektionens årsmöte utsedd ungdomsledamot jämte suppleant. Mandattiden gäller i två år från årsmöte till årsmöte. Mandattiden för ordförande är ett eller två år. Mandattiden för suppleanter är ett år med undantag av personliga suppleanter vars mandattid följer ordinarie ledamot. Halva antalet styrelseledamöter väljes vid varje årsmöte. Av föreningen anställd befattningshavare för inte väljas till styrelseledamot.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande – och förslagsrätt men icke rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.

 

Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattats med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

 

Kallelse till styrelsesammanträde utfördas av ordföranden när anledning till sammanträde föreligger. Ordföranden är dessutom skyldig kalla till sammanträde om minst 3 ledamöter så påfordra. Kallelse ska ske skriftligen och kallelsetiden ska vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter skall kallas.

 

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som justeras av den fungerande ordföranden jämte ytterligare en i sammanträdet deltagande ledamot.

 

§18               Styrelsens åliggande

Styrelsen åligger bl. a. att:

1. Verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten.

2. Verkställa beslut fattade av allmänna möten.

3. Handha och ansvara för föreningens medel

4. Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets-och förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa revisorernas granskning.

5. Bestämma dag och plats för allmänna möten

6. Förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möten

7. Där icke särskilda ombud är utsedda företräda föreningen inför               myndigheter och andra organisationer m.fl.

8. Övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad.

 

§19               Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden eller vice ordföranden i föreningen med annan styrelseledamot eller eljest på sätt styrelsen bestämmer.

 

§20               Ekonomiskt ansvar

För föreningens förbindelser häftar allenast föreningens tillgångar

 

§21               Revision

För granskning av föreningens räkenskaper till styrelsen förvaltning skall utses två revisorer och två suppleanter för dessa. Revisorer och revisorssuppleanter utses av årsmötet.

 

§22               Särskilda bestämmelser

Utöver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen de  uppgifter, skyldigheter och rättigheter som framgår av RF:s, distriktets och Ridsportförbundet från tid till annan beslutar.


§23               Ungdomssektion

Inom föreningen skall finnas en ungdomssektion. Sektionen skall vara organ för frågor som speciellt berör föreningens yngre medlemmar. Sektionen väljer själv sin styrelse och fastställer stadgar i enlighet med

Ridsportförbundets typstadgar för ungdomssektion. Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställes av sektionsstyrelsen i samråd med föreningsstyrelsen.

Föreningsstyrelsen kan ha representanter jämte suppleant i sektionsstyrelsen.

 

§24               Övriga sektioner

Föreningen är organiserad i sektioner som fastställs av årsmötet                    

Skribent: Theresa Falck

Vill du börja rida hos oss?

Maila dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig så snart vi har en tid att erbjuda!
Vi erbjuder ridundervisning på olika nivåer:

Ridlekis för barn från 4 år
Nybörjare barn/ungdom
Barn, ungdomar och vuxna med ridvana
Hoppgrupper för Ponny/ Häst
Trimgrupp i dressyr
Fredagsaktivitet (löshoppning m.m) se separata anslag på Facebook 

Kontakta oss
Mail:
 This is a mailto link
 Tel: 0565-71 12 67

Fakturafrågor mailas till:
This is a mailto link

telefontid måndag 08.00-17.00
övrig tid - lämna meddelande på telefonsvarare
så hör vi av oss så snart vi kan!

 

SRF samarbetar med

I samarbete med Hälsokällan i Sunne

                   SUNNE

 

 

Foto: Theresa Falck

Våra tävlingar 2020

 8 mars
Regional och lokal tävling i
Working Equitation för ponny och häst

 14-15 mars
Regional och lokal tävling i
hoppning för ponny och häst

 4-5 april 
Regional och lokal tävling i
dressyr för ponny och häst 

 10 maj 
Regional och lokal tävling i 
Working Equitation för ponny och häst 

10-11 oktober
Regional och lokal tävling i hoppning
ponny och ridhäst

24-25 oktober
Regional och lokal tävling i dressyr
ponny och ridhäst

 

 Se TDB för proppar! 

 

Länk till anläggningsskiss

 

Info om våra Pay and Jump

Datum våren 2020:

19 januari
9 februari
23 februari
7 mars
13 mars
12 april

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Sunne RF - Ridsport
Häljeby 81
68691 Sunne

Kontakt:
Tel: 0565711267
E-post: This is a mailto link